spiegelneuronen 1

 

Ascensie draait om heelwording en daarin gaat de aandacht veelal meer uit naar het spirituele, geestelijke en lichamelijke aandeel dan naar het sociale aspect, maar de mens leert nu eenmaal door in contact te zijn met de ander, direct of indirect. De zogenaamde spiegels van de ziel worden getoond tijdens verschillende situaties en door personen in die situaties. Het is het moment dat men in contact komt met het levensplan. Een vage ziels-herinnering ontvlamt tot een hoge staat van bewustzijn.

Het besef dat er iets belangrijks gaande is op zielsniveau wordt bevestigd met lichamelijke reacties zoals hartkloppingen, duizelingen, kippenvel, emoties en vaak een intens gevoel van verrukking en enthousiasme. Het is het moment dat de beleving in het hele systeem wordt geankerd. Hoewel dit reactiepatroon onzichtbaar is en zodoende onder de noemer spiritualiteit wordt geplaatst, blijkt het hier wel degelijk te gaan om een aantoonbaar feit: inspiratie activeert de spiegelneuronen.

 

De ontdekking van de spiegelneuronen

Een team van wetenschappers heeft in de jaren tachtig de hersenen van makaken bestudeerd. Toen individuele neuronen in de lage cortex van deze apen werd onderzocht, de regio die verantwoordelijk is voor de handcoördinatie, bleek dat deze neuronen oplichtten als het dier zijn hand uitstrekte naar een banaan of een andere vrucht. Dat was op zich niet zo bijzonder want spieren bewegen omdat ze daartoe een opdracht krijgen van de hersenen. Toen de aap echter een soortgenoot zag reiken naar een vrucht, lichtten diezelfde neuronen op. Met andere woorden, het zien van de handeling veroorzaakte dezelfde reactie. Het concept spiegelneuronen was geboren. Dit staat voor neuronen die een bepaalde handeling nadoen die plaatsvindt in de hersenen van de ander.

Het spiegelen beperkte zich niet tot twee dieren want ook dit vindt plaats als de onderzoeker dezelfde handeling doet. Dit betekent dat de banen in de hersenen niet alleen door de directe fysieke ervaring word gevormd. Ze kunnen ook indirect worden gevormd.

Is dit misschien hoe we in eerste instantie leren? In de hersenen van een baby/aapje hebben zich nog geen banen gevormd die het nodig heeft om deze handeling voor het eerst uit te voeren. Het doel van spiegelneuronen is om deze banen te vormen aan de hand van wat wordt gezien door aandacht te schenken en door geïnteresseerd te zijn. De hersenen hebben geen instructies nodig om deze banen te vormen. Door een voorbeeld worden spiegelneuronen geactiveerd alsof ze het zelf doen. Tegen de tijd dat de handelingen zelf uitgevoerd gaan worden zijn de hersenen voorbereidt. Een onbekende wereld wordt vertrouwd door ernaar te kijken. Hoe helder deze ontdekking bij de makaken ook is, ethisch gezien was toepassing van dit onderzoek bij de mens onmogelijk.

Een ander onderzoek bij honden en een oppascomputer heeft uitgewezen dat het ook wel degelijk gaat om de reactie op energie en de chemische response in de hersenen. De mechanische honden-oppas behaalde weinig resultaat, ondanks dat de unieke kenmerken van het baasje zoals gezicht, stem en commando's perfect waren geïntegreerd. De hond stopte al snel met reageren.

Samengevat blijkt activatie van de spiegelneuronen de basis voor ontwikkeling en internalisatie van vaardigheden. Ze lichten op bij enthousiasme en aandacht, nieuwe banen worden uitgezeten de hersenen worden voorbereidt voor manifestatie. Voor activatie is een energetische interactie met een voorbeeld nodig. Spiegelneuronen hebben hierdoor ook een directe invloed op het collectief bewust Zijn, het Ascentieproces en hebben in feite een sleutelpositie in het evolutieproces. Wanneer we liefde, een hogere energie of Lichtsubstantie uitstralen raakt dit andere mensen die hiernaar op zoek zijn. Als we ons zelfgenezend mechanisme gebruiken, wordt dit ook in anderen gestimuleerd.

 

spiegelneuronen 2

Activatie van de spiegelneuronen

Ieder mens is geprogrammeerd om het eigen levensplan te volgen, de bestemming van de aanwezigheid op aarde te vinden en om deze te gaan manifesteren. Met andere woorden, onze bezieling, onze drijfveer stuurt ons door het leven. Tijdens dat proces worden we geconfronteerd en energetisch verbonden met personen en situaties die een spiegel zijn van onze intrinsieke kracht of die ons gaan uitdagen om dit te gaan ontwikkelen. Het betreft een kracht die we zelf om verschillende redenen niet eerder hebben willen of hebben hoeven te gebruiken, het alter ego en oude conditioneringen hebben hier zeker invloed op gehad. Maar het moment komt dat ook deze nieuwe vaardigheid ontwikkelt gaat worden.

Tijdens het leven wordt het pad in eigen tempo doorlopen en geheel volgens de eigen structuur. Wanneer men toe is aan een nieuwe fase van ontwikkeling dient er zich een nieuwe spirituele les aan. Ook deze heeft als doel om de negatieve energie op dit nieuwe level van het bewust zijn te gaan transformeren naar licht. Dit level is verbonden met die innerlijke kracht; enerzijds leert de les ons de aanwezigheid van deze potentiële kracht en anderzijds worden we bewust dat we juist die kracht moeten gaan gebruiken willen we de les leren om te kunnen groeien.

We hebben hiervoor bepaalde vaardigheden nodig die we op dat moment ervaren in de ander, hetzij als kwaliteit en soms als beperking, afhankelijk van de eigen perceptie en de eigen les. Men wordt door iets in de ander aangetrokken of uitgedaagd. Het is dan alsof het hele Zijn in actie komt, men wordt letterlijk wakker geschud. Het gevoel van herkenning zorgt ervoor dat we nieuwsgierig worden en willen verbinden. Die ander of de situatie heeft iets nieuws te bieden wat volledig resoneert met het eigen aandachtsgebied van dat moment. Die aantrekkingskracht kan op verschillende dimensies of frequenties plaatsvinden, iedereen wisselt voortdurend tussen frequenties waar nieuwe vaardigheden gewenst zijn, deze zijn tevens gekoppeld aan de chakra's.

Al naar gelang welk deel in aanmerking komt voor ontwikkeling, de aandacht of intentie/behoefte  gaat onbewust uit naar dit nieuwe leerdoel wat volkomen synchroon loopt met het eigen levensplan. Via de intentie of aandacht wordt een signaal uitgezonden op een bepaalde frequentie en het magnetisme of de aantrekkingskracht zorgt ervoor dat in de behoefte wordt voorzien, mensen en situaties met een antwoord komen op het pad.

Wanneer een dergelijke verbinding plaatsvindt wordt er schijnbaar iets aangemaakt in de hersenen wat een grote impact heeft op het hele systeem. Is men zich van deze impact en de les bewust, dan volgt de ontwikkeling meestal binnen drie weken. Meer situaties en personen dienen zich gedurende die periode aan, ze zijn een voorbeeld voor de gewenste vaardigheden of dagen juist uit om deze te gaan ontwikkelen. De hersenen zijn door de spiegelneuronen voorbereidt, de transformatie kan beginnen.

 

verlichte zielen

Leert men via de spiegelneuronen van een andere ziel?

Hoger gewaarzijn is een energetisch veld, zoals elektriciteit of magnetisme. Als iemand met dit veld in contact komt, gaan de hersenen dit blijkbaar spiegelen. Heel veel mensen hebben tijdens direct contact met een hoger spiritueel mens of wezen een sterk gevoel van verlichting ervaren.

Dat deze zelfde energie-uitwisseling ook werkt via gedachten en woorden in klank, toon en ritme, is een algemeen gegeven. Men kan geraakt worden door een hoger gewaarzijn via boeken, internet en televisie. Wanneer er geen vervolg op komt, de beleving niet op meerdere vlakken wordt geankerd of een oude conditionering nog in de weg zit, blijft het vermogen tot ontwikkeling latent aanwezig tot een ander moment zich zal voordoen.

De behoefte of wens naar nieuwe vaardigheden ligt in de blauwdruk van ons DNA, slechts een signaal wakkert die neuronen aan tot het aanmaken van de verbindingen. De spiegelneuronen lijken gekoppeld aan de intuïtie, de intuïtie is in feite de wegwijzer van ons levensplan. Volgen we deze wegwijzer bewust, dan ervaren we op enig moment bevestiging met gevoelens van inspiratie.

Inspiratie levert de brandstof voor vooruitgang. Inspiratie is een intrinsieke uitbarsting van positieve energie in zielgebonden en lichamelijke reacties. De spiegelneuronen lichten op tijdens dit moment van inspiratie; is dit het moment van Verlichting, het absolute nulpunt? Om tot daadwerkelijke transformatie naar materie te komen is interactie tussen energieën nodig. De mens is altijd op zoek naar beter, naar goede voorbeelden om van te leren. Kinderen opvoeden doen we door het juiste voorbeeld te geven, een goed voorbeeld doet goed volgen. De mens wilt vaardigheden leren om de onuitputtelijke bron van energie in zichzelf aan te boren waardoor men onafhankelijk wordt. Men wilt meer inspiratiegebonden sensaties ervaren, het is een uitingsvorm van Zelfliefde.

Het leven is een proces van ontwikkeling en zelfverbetering; vanuit een min-positie transformeert men voortdurend naar een plus-positie. Een uitbarsting van verlichting geeft een explosie van scheppende kracht en wordt gevolgd door een gevoel van enorme expansie en nieuwe mogelijkheden; een nieuwe wereld gaat open.Om die nieuwe mogelijkheden te manifesteren heeft men opnieuw vaardigheden nodig. De nieuwe leerbehoeften worden zichtbaar en zo wordt vaardigheid na vaardigheid aangeleerd.

 

zelfreflectie

Her-programmering door aandacht en interesse

We hebben gezien dat de hersenen geen instructies nodig hebben om nieuwe banen te vormen. Door een voorbeeld worden spiegelneuronen geactiveerd alsof ze het zelf doen. De hersenen leren dus vaardigheden aan door nieuwe neurale netwerken te formeren. Het gaat om een mentaal proces wat synchroon zijn uitwerking heeft in het lichaam en in de ziel. Dit zijn de stappen: je wordt geraakt, je reageert spontaan, je oefent tot verbetering optreedt en tot de nieuwe vaardigheid is geïnternaliseerd.

Het zou ideaal zijn als de geest helemaal helder was en volledig aanwezig in het Nu, zonder blokkades en obstakels, dan zouden we direct de gewenste vaardigheden kunnen toepassen. Dat is echter alleen te bereiken als de hersenen veranderen want ook de oude conditioneringen zijn deel gaan uitmaken van de neurale netwerken een hebben zich nu eenmaal in de hersenen gevestigd. Oude conditioneringen kunnen worden gezien als vernauwingen van de geest. Het vraagt dus een langduriger proces om tot voltooiing te komen.

Blijkbaar herkennen spiegelneuronen geen onderscheid tussen de motivatie vanuit de Bron en conditioneringen vanuit het alter ego. Het gaat om de intrinsieke motivatie voor ontwikkeling en niet om het specifieke doel ervan. Het primitieve oerinstinct, een traumatische ervaring, het overlevingsmechanisme en het Zelf sturen de activatie aan om een nieuwe les en daaraan gekoppelde vaardigheden te leren. Het overwegingsmechanisme gaat aan de activering van de spiegelneuronen vooraf, hier ligt de link met de intuïtie, het bewust zijn en het levensplan.

Wanneer men bewust kiest voor openheid van de geest worden de beoogde vaardigheden snel ontwikkeld. Door omstandigheden kan men echter ook kiezen voor een tijdelijke vernauwing van de geest maar zelfs dan komen via de buitenwereld de bekende spiegels uiteindelijk ook op het pad. Men creëert alles zelf en alleen de aandrijving vanuit de Bron beoogd een sneller en bevredigender resultaat.

Het oplichten van de neuronen zal door het verschil in motivatie (angst of intuïtie) anders worden ervaren. Dit lijkt logisch; wanneer men in het nu is, heeft men een andere zintuiglijke gewaarwording. Wanneer spiegelneuronen vanuit de angstmotivatie, of het alter ego oplichten, zal ook een gevoel van gewin worden ervaren maar dit creëert een vernauwd bewust Zijn. Men zoekt de bron buiten zichzelf. Het gevoel van gewin zal dus van tijdelijke aard zijn. Het besef zal komen dat hierdoor de eigen bron van energie niet wordt aangevuld, integendeel, het verbruikt energie. De spiegelneuronen en geformeerde netwerken lossen mettertijd op. Neuronen gebruiken verschillende neurotransmitters, er zijn exciterende en inhiberende neuronen.

Met andere woorden; het mogen eenvoudige stappen lijken in het mentale proces, ze vereisen wel de input van het gewaarzijn ofwel het bewust aanwezig zijn in het moment; aandacht en interesse. Door af te stemmen op het lichamelijk gewaar zijn wordt een opening naar de ziel gecreëerd. Gaat men tegen de intuïtie in, dan voelt men letterlijk een knoop in de maag. In bepaalde situaties kan men het gewaarzijn vernauwen vanuit de conditionering. Waar het om gaat is het proces, het zuiveren van het gewaarzijn tot het fijnzinnig, subtiel, volledig en puur wordt.

Vanuit het perspectief van de ziel zijn alle inprentingen onderhevig aan verandering. Er doen zich momenten van verwezenlijking voor en vervolgens passen de hersenen zich aan, hoe ze ook zijn vormgegeven. In het gewaarzijn ligt sleutel tot persoonlijke transformatie en activering van het zelfgenezend mechanisme in de hersenen.

Verlichting/inspiratie zorgt voor een explosie vanuit de eigen energiebron, het wordt intrinsiek gevoeld en straalt vervolgens ook naar de omgeving uit. Iedere keer wanneer men inspiratie ervaart wordt de bron aangevuld en een nieuw deel van de hersenen en het DNA geactiveerd. Dit is blijkbaar de bedoeling; Zelf-ontwikkeling en Zelf-voorziening van energie. Elke keer bereikt men een hoger of ruimer niveau van bewust Zijn. Het innerlijke vuur wordt groter door te leven vanuit passie, enthousiasme en bezieling. Hoe groter het enthousiasme en hoe meer inspiratie, hoe meer hersenendelen en Lichtsubstanties in het DNA worden geactiveerd, hoe ruimer het bewustzijn.

Nu we bovenstaande principe begrijpen kunnen we naar de genen gaan kijken. Door de genen te begrijpen kunnen we de werking van het DNA simpel benaderen. Lees verder: Afbreken van conditioneringen 1.

 

Cora, 2011 Licht Zijn